کسی که با مردم معاشرت خوب کند زینت اسلام است و مردم او را برای الگوی اخلاق خود انتخاب میکنند.