امام علی علیه السلام

بزرگوار و پستبه راستی که انسان راستگو مورد اکرام مردم و بزرگوار است، و به راستی که دروغگو خواروپست است .


t.me/revaghmarefat