امام علی علیه السلام

آراستگی با راستیبه وسیله راستی گفتار ها آراسته می گردد.


t.me/revaghmarefat