امام علی علیه السلام

ملاک ایماندوچیز است که این دو ملاک و معیاردین و آئین است:راستگویی و یقین


t.me/revaghmarefat