طفره نریم! اگه یه کاری رو میتونیم انجام بدیم، حتما انجام بدیم! انقدر برای دیگران #ناز نکنیم!