امام علی علیه السلام

عبرتتصدیق کن بدانچه که از پیش گذشته است و از گذشته دنیا عبرت و پندگیر زیرا هر بخشی از بخش هوی دنیا به یکدیکر شباهت دارد و پایان آن به آغاز آن مُلحق شود.


t.me/revaghmarefat