کسی که سخن چین را تصدیق کند دوست و دوستی خودرا تباه کرده است.


t.me/revaghmarefat