راستگویی جامه حق و حقیقت است.


t.me/revaghmarefat