راستی رادر هر جا غنیمت بشمار تا غنیمت یابی و از بدی و دروغ بپرهیز تا سالم بمانی.


t.me/revaghmarefat