کمتر چیزی که وجود دارد راستی و امانت است.


t.me/revaghmarefat