انتخاب راستگویی و پرهیز از دروغ زیباترین خصلت و برترین ادب انسانی است.


t.me/revaghmarefat