راستگویی پیروز مند ترین راهنماست.


t.me/revaghmarefat