بهترین خصلت ها راستی گفتار و نیکی کردار است.


t.me/revaghmarefat