کسی که راست گوید دیانت خودرا اصلاح کرده است.


t.me/revaghmarefat