به وسیله راستی و وفاداری است که جوانمردی جوانمردان کامل شود .


t.me/revaghmarefat