رستگار ترین شما راستگو ترین شما است.


t.me/revaghmarefat