هر کس که از راستی و راستگویی روی بگرداند راه بر اوتنگ گردد.


t.me/revaghmarefat