راستگویی نجات دهنده و دروغ نابود کننده و بخل خوار کننده است .


t.me/revaghmarefat