انسان راستگو بر قله رستگاری و کرامت است


t.me/revaghmarefat