امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام


هدیه خداوند
هر گاه خداوند بنده ای را دوست بدارد راستی و راستگویی را به او الهام میکندt.me/revaghmarefat