امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام


نتیجه راستگویی
سرانجام راستگویی رستگاری و سلامت استt.me/revaghmarefat