امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام


بهترین همراه
باید بازگشت تو به سوی راستی باشد که راستی بهترین  همراه استt.me/revaghmarefat