امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام


راستگویی
هنگامی که داستان و حدیث می گویی راست بگوt.me/revaghmarefat