امام علی(ع)

خصلت مسلمان


مسلمان بسیار نیکوکار است.


t.me/revaghmarefat