پیامبراکرم(ص)میفرمایند:

در بهشت


راستگویی دری از درهای بهشت است.


t.me/revaghmarefat