امام علی علیه السلام میفرمایند:

راستگویی زبان علم


زبان دانش وعلم،راستگویی است.


t.me/revaghmarefat