پیامبر اکرم(ص)میفرمایند:

زینت سخن 


زینت سخن در راستگویی است.


t.me/revaghmarefat