امام علی (ع)

نتیجه راستگویی


سرانجام راستگویی سلامت است.


t.me/revaghmarefat