امام علی(ع)

بهترین گفتار


سخن راست،بهترین گفتار است.


t.me/revaghmarefat