برابری با عدل


راستگویی برادر عدل و داد است


t.me/revaghmarefat