امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام


نجات با راستی
راستگویی نجات دهنده و دروغ نابود کننده است.


t.me/revaghmarefat