امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام


دریچه نفوذ به قلب ها
قلب ها دریچه نفوذند و آنکه صادقانه نفوذ کند پایدارترین مهمان است.


t.me/revaghmarefat