امام سجاد علیه السلام 

عاقبت همنشینی با دروغگو 
 از همنشینى با دروغگو بپرهیز زیـرا او، دور را بـه تـو نزدیـک و نزدیک را به تو دور نشان مى دهد.


t.me/revaghmarefat