امام سجاد علیه السلام 

پرهیز از گناه
 از دروغ کوچک و بزرگ، جدّى و شوخى، بپرهیزید، زیـرا آن کس که در چـیز کوچـک دروغ گفت، به دروغ بزرگ نیز جـرأت پیـدا مى کـند.


t.me/revaghmarefat