امام عسکری علیه السلام

دروع مقدمه تمام گناهانتمام ناپاکیها در خانه اى نهاده شده و کلـید آن دروغـگویى اسـت


t.me/revaghmarefat