رسول الله صلی الله علیه وآله و سلم

دروغ گویی کلید تمام گناهاناز دروغگویی بپرهیزید زیرا دروغ ادمی را به گناه می کشاند و گناه اورا به اتش چهنم می کشاند


t.me/revaghmarefat