پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

وفا به عهد و امانتکسانى که در سخن گفتن راستگوتر و در اداى امانت مواظب تر و در عهد و پیمان با وفاتر و در اخــلاق نیـکوتر و با مردم صمیمى تر هستند، در قیامت به من از همه نزدیکترند.


t.me/revaghmarefat