امام صادق علیه السلام

کمک کردن از جمله کمکهای خداوند بر ضد دروغگویان فراموشی است.


t.me/revaghmarefat