کلام ا... مجید

تقوا مقدمه راستگوییای کسانی که ایمان اورده اید تقوا خدا پیشه کنید وبا راستگویان باشید


t.me/revaghmarefat