امام علی علیه السلام

نجات بخشی توسط راستیراستی تورا نجات می دهد هرچند از آن بیمناک باشی و دروغ تورا نابود می کند گرچه از آن خطری برای خود حس نکنی


t.me/revaghmarefat