قال امام حسن علیه السلام

مکارم اخلاقمکارم اخلاق ده چیز است 

اولی راستگویی


t.me/revaghmarefat