امام على علیه السلام

مقصد راستی و دروغراستگو، با راستگویى خود به همان مى رسد که دروغگو با حیله گرى خود


t.me/revaghmarefat