قال رسول اکرم صلی لله علیه وآله

برکتبدان که راستگویى، پر برکت است و دروغگویى، شوم


t.me/revaghmarefat