رسول خدا صلی الله علیه و آله


فتنه انگیزی
خداوند راستی را که موجب فتنه باشد دشمن دارد.


t.me/revaghmarefat