رسول خدا صلی الله علیه و آله


صلح و اشتی
خداوند دروغی را که موجب صلح و آشتی باشد دوست دارد.


t.me/revaghmarefat