قال امام  امیرالمومنین علی ابن ابی طالب


بهترین ادب

راستگو بودن بهترین ادب است.


t.me/revaghmarefat