امام صادق علیه السلام


نسبت ناروا

باید بردبار باشد شخصی که راستگو است و مسبت ناروا به او زده اند.


t.me/revaghmarefat