رسول اکرم صلى الله علیه و آله


بهره از عقل

راستگو از عقلش بهرمند می شود


t.me/revaghmarefat