رسول اکرم صلى الله علیه و آله


تضمین بهشت

شش چیز است که اگر آنها را ضمانت کنید من بهش را برای شما ضمانت می کنم، یکی از انها راستگویی است


t.me/revaghmarefat