رسول اکرم صلى الله علیه و آله


میزان اعمال

به زیادی نماز و روزه و حج و احسان و مناجات شبانه مردم نگاه نکنید، به راستگویی و امانتداری آنها توجه کنید


t.me/revaghmarefat